घ्याङलेख गाउँपालिका

गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय

बागमती प्रदेश, नेपाल


प्राविधिक सहायता कक्ष:
सम्पर्क नम्बर: ०१५९७००४३
इमेल: support@shangrila.com.np

Public IP 44.200.140.218